Integritetspolicy


För användare från Kalifornien, USA, gäller vår CCPA-förberedda sekretesspolicy. Klicka för mer information.


1. Information vi samlar in

Logga data

När du besöker vår webbplats kan våra servrar automatiskt logga standarddata som tillhandahålls av din webbläsare. Det kan inkludera din dators IP-adress (Internet Protocol), din webbläsartyp och version, de sidor du besöker, tid och datum för ditt besök, tiden som spenderats på varje sida och andra detaljer.

Enhetsdata

Vi kan också samla in data om enheten du använder för att komma åt vår webbplats. Dessa data kan inkludera enhetstyp, operativsystem, unika enhetsidentifierare, enhetsinställningar och geo-platsdata. Vad vi samlar in kan bero på de individuella inställningarna för din enhet och programvara. Vi rekommenderar att du kontrollerar policyerna för din enhetstillverkare eller programvaruleverantör för att ta reda på vilken information de gör tillgänglig för oss.

Personlig information

För matchningen av enkäten kommer vi att be om "personlig information", såsom din:

 • E-postadress
 • Kön
 • Födelsedatum
 • Postnummer
 • Ålder/födelsedatum
 • Användarnamn / ID från webbplatsen som deltar på

Dessutom kan vi kräva följande information:

 • Webbläsare / digitalt fingeravtryck
 • IP (Internet Protocol) / MAC (Media Access Control) adress
 • Enhetens identifieringsnummer
 • IMEI (International Mobile Equipment Identity)
 • Småkakor
 • Geolokalisering
 • Sociala medier profiler

Och annan observerbar/demografisk information:

 • namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Högsta utbildningsnivå
 • Familjens storlek
 • Personliga preferenser (produktrelaterat)
 • Hushållsinkomst
 • Hushållsinkomst
 • Politisk åsikt
 • Hälsa / Medicinsk information
 • Religion

För data som efterfrågas under externa undersökningar: Make Opinion är inte ägaren/sponsorn av undersökningarna som omdirigeras till och alla resultat och data ägs av undersökningens sponsor.

För respondenter på undersökningar som tillhandahålls genom Make Opinion: Vi samlar in svaren som du ger på våra prekvalificeringsfrågor på uppdrag av våra kunder i vår applikation. Vi kan be om din e-postadress, så att du kan logga in på vår tjänst från flera enheter eller olika publiceringspartners som använder Make Opinion-applikationen.

Make Opinion behåller denna information i sin databas för att föreslå framtida undersökningar som matchar din profilinformation. Deltagande i dessa föreslagna undersökningar är helt icke-obligatoriskt. Dessutom delas denna information med undersökningspartnerna. Om du är en respondent och har några frågor angående våra undersökningspartners vår sekretesspraxis och dina lagrade uppgifter, vänligen kontakta undersökningspartnern direkt. När vi hänvisar dig till en av våra undersökningspartner första gången, kommer deras integritetspolicy att visas för respondenten.

2. Rättsliga grunder för behandling

Vi kommer att behandla dina personuppgifter lagligt, rättvist och på ett öppet sätt. Vi samlar in och behandlar information om dig endast där vi har rättslig grund för att göra det.

Dessa rättsliga grunder beror på de tjänster du använder och hur du använder dem, vilket innebär att vi samlar in och använder din information endast där:

 • det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal som du är part i eller för att vidta åtgärder på din begäran innan ett sådant avtal ingås (till exempel när vi tillhandahåller en tjänst som du begär av oss);
 • det tillgodoser ett legitimt intresse (som inte åsidosätts av dina dataskyddsintressen), såsom för forskning och utveckling, att marknadsföra och marknadsföra våra tjänster och skydda våra juridiska rättigheter och intressen;
 • du ger oss samtycke till att göra det för ett specifikt syfte (till exempel kan du samtycka till att vi skickar vårt nyhetsbrev till dig); eller
 • vi behöver behandla dina uppgifter för att uppfylla en rättslig skyldighet

Där du samtycker till vår användning av information om dig för ett specifikt ändamål har du rätt att ändra dig när som helst (men detta kommer inte att påverka eventuell behandling som redan har skett).

Vi sparar inte personlig information längre än vad som är nödvändigt. Medan vi behåller denna information kommer vi att skydda den på kommersiellt godtagbara sätt för att förhindra förlust och stöld, såväl som obehörig åtkomst, avslöjande, kopiering, användning eller modifiering. Som sagt, vi rekommenderar att ingen metod för elektronisk överföring eller lagring är 100 % säker och kan inte garantera absolut datasäkerhet. Vid behov kan vi komma att behålla dina personuppgifter för att vi ska kunna följa en rättslig skyldighet eller för att skydda dina vitala intressen eller en annan fysisk persons vitala intressen.

Dina uppgifter kommer att behandlas i enlighet med följande juridiska bestämmelser:

 • När det gäller uppgifter som lämnats in i formulär, undersökningar etc. med ditt samtycke, artikel 6 (1) (a) i GDPR
 • När det gäller de tjänster som du använder för att fullgöra avtalet gäller artikel 6 (1) (b) i GDPR
 • I övrigt, särskilt när det gäller statistiska data och onlineidentifierare baserade på legitima intressen, artikel 6 (1) (f) GDPR (för all loggdata, enhetsdata och personlig information listad under "1. Information vi samlar in").

3. Insamling och användning av information

Vi kan samla in, behålla, använda och avslöja information för följande ändamål och personlig information kommer inte att behandlas vidare på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål:

 • för att du ska kunna anpassa eller anpassa din upplevelse av vår webbplats;
 • för att göra det möjligt för dig att komma åt och använda vår webbplats, tillhörande applikationer och tillhörande sociala medieplattformar;
 • att kontakta och kommunicera med dig;
 • för intern registerföring och administrativa ändamål;
 • för analys, marknadsundersökningar och affärsutveckling, inklusive drift och förbättring av vår webbplats, tillhörande applikationer och tillhörande sociala medieplattformar;
 • att köra tävlingar och/eller erbjuda dig ytterligare förmåner;
 • för reklam och marknadsföring, inklusive att skicka dig reklaminformation om våra produkter och tjänster och information om tredje part som vi anser kan vara av intresse för dig;
 • att följa våra juridiska skyldigheter och lösa eventuella tvister som vi kan ha; och
 • att överväga din anställningsansökan.

4. Utlämnande av personlig information till tredje part

Vi kan komma att lämna ut personlig information till:

 • tredje parts tjänsteleverantörer i syfte att göra det möjligt för dem att tillhandahålla sina tjänster, inklusive (utan begränsning) IT-tjänsteleverantörer, datalagring, värd- och serverleverantörer, annonsnätverk, analyser, felloggare, inkassoföretag, underhålls- eller problemlösningsleverantörer, marknadsförings- eller reklamleverantörer, professionella rådgivare och betalsystemoperatörer;
 • våra anställda, entreprenörer och/eller relaterade enheter;
 • sponsorer eller promotorer av alla tävlingar vi kör;
 • kreditupplysningsföretag, domstolar, domstolar och tillsynsmyndigheter, i händelse av att du inte betalar för varor eller tjänster som vi har tillhandahållit dig;
 • domstolar, tribunaler, tillsynsmyndigheter och brottsbekämpande tjänstemän, som krävs enligt lag, i samband med eventuella faktiska eller framtida rättsliga förfaranden, eller för att fastställa, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter;
 • tredje part, inklusive agenter eller underleverantörer, som hjälper oss att tillhandahålla information, produkter, tjänster eller direktmarknadsföring till dig; och
 • tredje part för att samla in och behandla data.

5. Internationella överföringar av personlig information

Den personliga informationen vi samlar in lagras och behandlas i Tyskland, där vi eller våra partners, dotterbolag och tredjepartsleverantörer har faciliteter. Genom att förse oss med din personliga information samtycker du till utlämnandet till dessa utomeuropeiska tredje parter.

Vi kommer att se till att all överföring av personlig information från länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) till länder utanför EES kommer att skyddas av lämpliga skyddsåtgärder, till exempel genom att använda standarddataskyddsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen, eller användning av bindande företagsregler eller andra juridiskt accepterade medel.

Where we transfer personal information from a non-EEA country to another country, you acknowledge that third parties in other jurisdictions may not be subject to similar data protection laws to the ones in our jurisdiction. There are risks if any such third party engages in any act or practice that would contravene the data privacy laws in our jurisdiction and this might mean that you will not be able to seek redress under our jurisdiction’s privacy laws.

6. Dina rättigheter och kontroll över din personliga information

Val och samtycke: Genom att tillhandahålla personlig information till oss samtycker du till att vi samlar in, håller, använder och avslöjar din personliga information i enlighet med denna integritetspolicy. Om du är under 16 år måste du ha och garantera, i den utsträckning det är tillåtet enligt lag för oss, att du har din förälders eller vårdnadshavares tillstånd att komma åt och använda webbplatsen och att de (dina föräldrar eller vårdnadshavare) har samtyckt till dig förse oss med din personliga information. Du behöver inte lämna personlig information till oss, men om du inte gör det kan det påverka din användning av denna webbplats eller de produkter och/eller tjänster som erbjuds på eller genom den.

Information från tredje part: Om vi ​​får personlig information om dig från en tredje part kommer vi att skydda den enligt denna integritetspolicy. Om du är en tredje part som tillhandahåller personlig information om någon annan, representerar och garanterar du att du har en sådan persons samtycke att tillhandahålla den personliga informationen till oss.

Begränsa: Du kan välja att begränsa insamlingen eller användningen av din personliga information. Om du tidigare har samtyckt till att vi använder din personliga information för direktmarknadsföringsändamål, kan du när som helst ändra dig genom att kontakta oss med hjälp av uppgifterna nedan. Om du ber oss att begränsa eller begränsa hur vi behandlar dina personuppgifter kommer vi att meddela dig hur begränsningen påverkar din användning av vår webbplats eller produkter och tjänster.

Åtkomst och dataportabilitet: Du kan begära information om den personliga information som vi har om dig. Du kan begära en kopia av de personuppgifter vi har om dig. Där det är möjligt kommer vi att tillhandahålla denna information i CSV-format eller annat lättläst maskinformat. Du kan när som helst begära att vi raderar den personliga information vi har om dig. Du kan också begära att vi överför denna personliga information till en annan tredje part.

Korrektion: Om du anser att någon information vi har om dig är felaktig, inaktuell, ofullständig, irrelevant eller vilseledande, vänligen kontakta oss med hjälp av uppgifterna nedan. Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att korrigera all information som upptäcks vara felaktig, ofullständig, vilseledande eller inaktuell.

Meddelande om dataintrång: Vi kommer att följa lagar som är tillämpliga på oss när det gäller dataintrång.

Klagomål: Om du anser att vi har brutit mot en relevant dataskyddslagstiftning och vill göra ett klagomål, vänligen kontakta oss med hjälp av uppgifterna nedan och förse oss med fullständig information om det påstådda brottet. Vi kommer omedelbart att undersöka ditt klagomål och svara dig skriftligt och redogöra för resultatet av vår utredning och de åtgärder vi kommer att vidta för att hantera ditt klagomål. Du har också rätt att kontakta ett tillsynsorgan eller dataskyddsmyndighet i samband med ditt klagomål.

Säga upp: För att avbryta prenumerationen från vår e-postdatabas eller välja bort kommunikation (inklusive marknadsföringskommunikation), vänligen kontakta oss med hjälp av uppgifterna nedan eller avregistrera oss med hjälp av opt-out-möjligheterna som tillhandahålls i meddelandet.

7. Cookies

Vi använder "cookies" för att samla in information om dig och din aktivitet på vår webbplats. En cookie är en liten bit data som vår webbplats lagrar på din dator, och som kommer åt varje gång du besöker, så att vi kan förstå hur du använder vår webbplats. Detta hjälper oss att ge dig innehåll baserat på de inställningar du har angett. Se vår cookiepolicy för mer information.

8. Företagsöverlåtelser

Om vi ​​eller våra tillgångar förvärvas, eller i det osannolika fallet att vi går i konkurs eller går i konkurs, skulle vi inkludera data bland tillgångarna som överförs till alla parter som förvärvar oss. Du accepterar att sådana överföringar kan förekomma och att alla parter som förvärvar oss kan fortsätta att använda din personliga information enligt denna policy.

9. Begränsningar för vår policy

Vår webbplats kan länka till externa webbplatser som inte drivs av oss. Var medveten om att vi inte har någon kontroll över innehållet och policyerna på dessa webbplatser och att vi inte kan ta ansvar eller ansvar för deras respektive sekretesspraxis.

10. Ändringar av denna policy

Efter eget gottfinnande kan vi ändra vår integritetspolicy för att återspegla nuvarande acceptabel praxis. Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att informera användarna om ändringar via vår webbplats. Din fortsatta användning av denna webbplats efter eventuella ändringar av denna policy kommer att betraktas som ett godkännande av vår praxis kring integritet och personlig information.

Om vi ​​gör en betydande ändring av denna integritetspolicy, till exempel genom att ändra en laglig grund på vilken vi behandlar dina personuppgifter, kommer vi att be dig att ge ett nytt samtycke till den ändrade integritetspolicyn.

Gör Opinion GmbH till personuppgiftsansvarig
Nana Gabelia
privacy@makeopinion.com
n.gabelia@makeopinion.com

Denna policy träder i kraft den 1 juli 2021.

För medlemmar som använder våra tjänster från Kina: Jag förstår att min personliga information kommer att behandlas utanför Kina i följande länder: USA, Kanada, Frankrike, Rumänien, Israel, Pakistan och Indien av dina förvaltare Toluna, IPGeo och IPQS.

LGPD SEKRETESS MEDDELANDE

SEKRETESSUTTALANDE-BRASILIEN

Detta sekretessmeddelande för användare i Brasilien kompletterar informationen i Make Opinion GmbHs sekretesspolicy och gäller endast för besökare, användare och andra som bor i Brasilien ("konsumenter" eller "du"). Vi antar detta meddelande för att följa den brasilianska dataskyddslagen Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (lag nr 13,709/2018) (“LGPD”). Alla termer som definieras i LGPD har samma betydelse när de används i detta meddelande.

LGPD

Den 18 september 2020 trädde Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) i kraft för brasilianska invånare. Utöver de rättigheter som beskrivs i vår integritetspolicy kan du som användare i Brasilien eventuellt utöva följande rättigheter med avseende på den personliga information som vi har samlat in, med vissa begränsningar:

 • Rätten till bekräftelse på existensen av behandlingen. Du har rätt att begära att vi bekräftar om vi behandlar dina personuppgifter.
 • Rätten att få tillgång till uppgifterna. Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter vi har om dig och viss information om hur vi använder dem och vem vi delar dem med, inklusive information om offentliga och privata enheter som vi har delat dina personuppgifter med. 
 • Rätten att korrigera ofullständiga, felaktiga eller inaktuella uppgifter. Om du vill korrigera eller revidera någon av de uppgifter vi har om dig kan du göra det genom att gå in på ditt konto och informationen i det eller kontakta vårt team.
 • Rätten att anonymisera, blockera eller radera onödiga eller överdrivna data eller data som inte behandlas i enlighet med LGPD. Observera att, beroende på begäran, kan detta leda till avstängning eller avbrott av vissa tjänster och kan styras av juridiska och/eller kontraktuella riktlinjer för lagring.
 • Rätten till portabilitet av data till en annan tjänste- eller produktleverantör, genom en uttrycklig begäran. Vi ger dig möjligheten att när som helst flytta någon av dina kontodata till en tredje part.
 • Rätten att radera personuppgifter som behandlas med den registrerades samtycke. Du har rätt att begära permanent radering av dina uppgifter, med vissa undantag. Observera dock att utövandet av denna rättighet kan resultera i ett avstängning eller avbrott av tjänster och kan även styras av juridiska och/eller kontraktuella riktlinjer för lagring.
 • Rätt till information om möjligheten att inte ge samtycke och om konsekvenserna av vägran. Du har rätt att be oss lämna information om möjligheten att inte ge samtycke till behandlingen av dina personuppgifter och konsekvenserna av ett sådant avslag.
 • Rätten att återkalla samtycke.

Observera att inte alla dessa rättigheter som anges ovan är absoluta, och begränsningar/undantag gäller i vissa fall. Till exempel kanske vi inte fullt ut kan följa din begäran om vi är bundna av vissa juridiska begränsningar eller avtalskrav, men under dessa omständigheter kommer vi fortfarande att svara för att meddela dig om ett sådant beslut.

Utöva dataportabilitet och raderingsrättigheter

För att utöva dataportabilitet och raderingsrättigheter som beskrivs ovan, vänligen skicka en verifierbar konsumentförfrågan till oss: privacy@cpx-reseach.com

Vi måste verifiera din identitet innan vi behandlar din begäran. Den verifierbara konsumentförfrågan måste:

 • Tillhandahålla tillräcklig information som gör att vi rimligen kan verifiera att du är den person som vi samlat in personlig information om eller ett juridiskt ombud.
 • Beskriv din förfrågan så detaljerat att vi kan förstå, utvärdera och svara på den.

Vi kan inte svara på din förfrågan eller ge dig personlig information om vi inte kan verifiera din identitet eller behörighet att göra begäran och bekräfta att den personliga informationen avser dig. Att göra en verifierbar konsumentförfrågan kräver inte att du skapar ett konto hos oss. Vi kommer endast att använda personlig information som tillhandahålls i en verifierbar konsumentförfrågan för att verifiera förfrågans identitet eller behörighet att göra begäran.

Svarstid och format

Vi strävar efter att svara på en verifierbar konsumentförfrågan inom 15 dagar efter mottagandet men inte mer än 30 dagar. Om du har ett konto hos oss kommer vi att leverera vårt skriftliga svar till det kontot. Om du inte har ett konto hos oss kommer vi att leverera vårt skriftliga svar per post eller elektroniskt, efter ditt val. Svaret vi ger kommer också att förklara anledningarna till att vi inte kan följa en begäran, om tillämpligt. För begäranden om dataportabilitet kommer vi att välja ett format för att tillhandahålla din personliga information som är lätt att använda och som bör tillåta dig att överföra informationen från en enhet till en annan enhet utan hinder.

Vi tar inte ut någon avgift för att behandla eller svara på din verifierbara konsumentförfrågan.

Om du har lämnat uppgifter till Make Opinion GmbH angående en kund till dig, som är föremål för LGPD, är du ansvarig för att erhålla korrekt samtycke från sådana kunder innan du delar deras personliga information med oss. 

Ändringar i vårt sekretessmeddelande

Vi förbehåller oss rätten att ändra detta sekretessmeddelande efter eget gottfinnande och när som helst.

När vi gör ändringar i detta integritetsmeddelande kommer vi att meddela dig via e-post eller genom ett meddelande på vår hemsidas hemsida.

Kontaktinformation

Om du har några frågor eller kommentarer om detta meddelande, vår integritetspolicy, hur vi samlar in och använder din personliga information, dina val och rättigheter angående sådan användning, eller vill utöva dina rättigheter enligt brasiliansk lag, tveka inte att kontakta oss på:

Hemsida: www.cpx-research.com
E-post: privacy@makeopinion.com
Postadress: Elfenallee 5, 13127 Berlin, Tyskland

Cookiepolicy

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av http://www.cpx-research.comDenna cookiepolicy är en del av Make Opionion GmbH:s sekretesspolicy och täcker användningen av cookies mellan din enhet och vår webbplats. Vi tillhandahåller också grundläggande information om tjänster från tredje part som vi kan använda, som också kan använda cookies som en del av sin tjänst, även om de inte omfattas av vår policy.

Om du inte vill acceptera cookies från oss bör du instruera din webbläsare att vägra cookies från http://www.cpx-research.commed förutsättningen att vi kanske inte kan förse dig med en del av ditt önskade innehåll och tjänster.

Vad är en kaka?

En cookie är en liten bit data som en webbplats lagrar på din enhet när du besöker, vanligtvis innehållande information om själva webbplatsen, en unik identifierare som gör att webbplatsen kan känna igen din webbläsare när du återvänder, och ytterligare data som tjänar syftet av kakan och livslängden för själva kakan.

Cookies används för att aktivera vissa funktioner (t.ex. inloggning), för att spåra webbplatsanvändning (t.ex. analys), för att lagra dina användarinställningar (t.ex. tidszon, aviseringsinställningar) och för att anpassa ditt innehåll (t.ex. reklam, språk) .

Cookies som ställs in av webbplatsen du besöker kallas vanligtvis "förstapartscookies" och spårar vanligtvis bara din aktivitet på just den webbplatsen. Cookies som sätts av andra webbplatser och företag (dvs. tredje part) kallas "tredjepartscookies" och kan användas för att spåra dig på andra webbplatser som använder samma tredjepartstjänst.

Typer av cookies och hur vi använder dem

Viktiga kakor

Viktiga cookies är avgörande för din upplevelse av en webbplats, och möjliggör kärnfunktioner som användarinloggningar, kontohantering, kundvagnar och betalningshantering. Vi använder viktiga cookies för att aktivera vissa funktioner på vår webbplats.

Prestandacookies

Prestandacookies används för att spåra hur du använder en webbplats under ditt besök, utan att samla in personlig information om dig. Vanligtvis är denna information anonym och aggregerad med information som spåras över alla webbplatsanvändare, för att hjälpa företag att förstå besökarnas användningsmönster, identifiera och diagnostisera problem eller fel som deras användare kan stöta på och fatta bättre strategiska beslut för att förbättra sin publiks övergripande webbplatsupplevelse. Dessa cookies kan ställas in av webbplatsen du besöker (första part) eller av tredjepartstjänster. Vi använder prestandacookies på vår webbplats.

Funktionscookies

Funktionscookies används för att samla in information om din enhet och eventuella inställningar du kan konfigurera på webbplatsen du besöker (som språk- och tidszoninställningar). Med denna information kan webbplatser förse dig med anpassat, förbättrat eller optimerat innehåll och tjänster. Dessa cookies kan ställas in av webbplatsen du besöker (första part) eller av tredjepartstjänst. Vi använder funktionalitetscookies för utvalda funktioner på vår webbplats.

Inriktnings-/reklamcookies

Inriktnings-/reklamcookies används för att avgöra vilket reklaminnehåll som är mer relevant och lämpligt för dig och dina intressen. Webbplatser kan använda dem för att leverera riktad reklam eller för att begränsa antalet gånger du ser en annons. Detta hjälper företag att förbättra effektiviteten i sina kampanjer och kvaliteten på innehållet som presenteras för dig. Dessa cookies kan ställas in av webbplatsen du besöker (första part) eller av tredjepartstjänster. Inriktnings-/reklamcookies som ställts in av tredje part kan användas för att spåra dig på andra webbplatser som använder samma tredjepartstjänst. Vi använder inriktnings-/reklamcookies på vår webbplats.

Tredjepartscookies på vår webbplats

Vi kan anställa tredjepartsföretag och individer på våra webbplatser – till exempel analysleverantörer och innehållspartners. Vi ger dessa tredje parter tillgång till utvald information för att utföra specifika uppgifter för vår räkning. De kan också ställa in tredjepartscookies för att kunna leverera de tjänster de tillhandahåller. Tredjepartscookies kan användas för att spåra dig på andra webbplatser som använder samma tredjepartstjänst. Eftersom vi inte har någon kontroll över tredjepartscookies, omfattas de inte av Make Opinion GmbHs cookiepolicy.

Vårt integritetslöfte från tredje part

Vi granskar integritetspolicyn för alla våra tredjepartsleverantörer innan vi anlitar deras tjänster för att säkerställa att deras praxis överensstämmer med vår. Vi kommer aldrig medvetet att inkludera tredjepartstjänster som äventyrar eller kränker våra användares integritet.

Hur du kan kontrollera eller välja bort cookies

Om du inte vill acceptera cookies från oss kan du instruera din webbläsare att vägra cookies från vår webbplats. De flesta webbläsare är konfigurerade att acceptera cookies som standard, men du kan uppdatera dessa inställningar för att antingen neka cookies helt eller för att meddela dig när en webbplats försöker ställa in eller uppdatera en cookie.

Om du surfar på webbplatser från flera enheter kan du behöva uppdatera dina inställningar på varje enskild enhet.

Även om vissa cookies kan blockeras med liten inverkan på din upplevelse av en webbplats, kan blockering av alla cookies innebära att du inte kan komma åt vissa funktioner och innehåll på de webbplatser du besöker.

sv_SESwedish